Gaelic Society Picnic, July 18, 1936
Gaelic Society Picnic, July 18, 1936